Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach Ważne - Komunikat Zarządu FPZ dla członków (aneksy) - w części kodowanej serwisu FPZ oraz w mailach
Wyjaśniamy wątpliwości w sprawie teleporad
Biuro Federacji PZ, 2020-02-07 12:38:54

Nie mniej niż dwie godziny w tygodniu - tyle czasu świadczeniodawca POZ musi przeznaczyć na porady udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W jaki sposób to zorganizuje, zależy to jednak wyłącznie od niego. Ważne jest, by pacjenci byli odpowiednio poinformowani o zasadach udzielania takich porad i by były one odnotowywane w dokumentacji medycznej pacjenta oraz w sprawozdawczości.

Obwiązek realizowania teleporad w POZ wprowadziło zarządzenie prezesa NFZ z 30 grudnia 2019 r. Zgodnie z par. 8 punkt 10 tego zarządzenia, świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju poz, w zakresach: lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, obowiązany jest do zapewnienia, w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny tygodniowo, możliwości uzyskania przez świadczeniobiorcę świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Zgodnie z tym punktem, odnoszącym się również do artykułu 13 ustęp 3 ustawy o POZ, informacje o teleporadach należy umieścić w sposób widoczny i ogólnodostępny w miejscu udzielenia świadczeń (czyli najlepiej na tablicy ogłoszeń). Zapis o powyższym powinien również zostać wprowadzony do regulaminu organizacyjnego, z podaniem numeru stacjonarnego.

Teleporad można udzielać na dowolnych zasadach, byle tylko zmieścić się w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny tygodniowo. Może to polegać na tym, że codziennie w określonych przez świadczeniodawcę godzinach – np. przez pół godziny dziennie - takie świadczenia w razie potrzeby mogą być udzielane. Można również rozważyć inne formy realizacji tego zobowiązania, np. telefon od pacjenta przyjmuje pielęgniarka, przeprowadza wywiad i jeżeli będzie to konieczne lekarz po przyjęciu pacjentów z listy oddzwania do pacjenta.

Zapłata za teleporady została wynegocjowana przez Porozumienie Zielonogórskie i jest zawarta w zwiększonej stawce kapitacyjnej. Dzięki determinacji negocjatorów Federacji teleporad nie trzeba sprawozdawać osobno, jak początkowo planowano, tylko tak, jak zwykłe porady. Powinno się odnotowywać je w dokumentacji medycznej pacjenta, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem teleporada jest również świadczeniem leczniczym.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT