Komunikat ws. incydentu w ALAB laboratoria info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Komunikat - darmowe leki 18- i 65+ dla pacjentów z EKUZ info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
Komunikat w związku z zatwierdzeniem Rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa AOTMiT
Biuro Federacji PZ, 2022-07-18 10:45:43

W związku z zatwierdzeniem przez Ministra Zdrowia Rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie zdecydowanie protestuje przeciwko takiej decyzji. Zagraża ona bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów będących pod opieką personelu medycznego i niemedycznego udzielającego świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.

Rekomendacja AOTMiT oparta jest na błędnych przesłankach metodologicznych, uwzględnia nieistniejące świadczenia, a nie uwzględnia wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w związku z zakończeniem finansowania świadczeń dla pacjentów z COVID-19.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) od lat zmaga się z problemami kadrowymi, które wynikają z niedoboru lekarzy, pielęgniarek i położnych. Wysoka średnia wieku pracowników POZ zmniejsza także możliwości poszerzania zakresu zadań wykonywanych w placówkach POZ. Kilkadziesiąt procent personelu medycznego jest już w wieku emerytalnym. To sprawia, że w przypadku rezygnacji z pracy emerytów, praktycznie z dnia na dzień nasze placówki mogą stracić zdolność do realizacji umów z NFZ. Utrzymanie fundamentu systemu opieki zdrowotnej, jakim jest POZ, winno być kluczowym celem działania Ministra Zdrowia. Tymczasem Minister Zdrowia zatwierdza wyżej wymienioną rekomendację AOTMiT w sposób rażący zaniżającą możliwość wyrównania najniższych wynagrodzeń pracowników POZ oraz kosztów związanych z inflacją w stosunku do innych świadczeń systemu ochrony zdrowia.

Taka pseudo oszczędność spowoduje radykalny wzrost kosztów na najdroższym poziomie świadczeń, czyli w szpitalach, gdyż brak wzrostu wynagrodzeń dla pracowników POZ spowoduje odpływ kadry i konieczność ograniczania świadczeń, szczególnie w małych podmiotach wiejskich.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie skupiająca ponad dwa tysiące podmiotów POZ co stanowi ponad 1/3 całej ich liczby w Polsce nie zgadza się z metodologią oraz przedstawionymi wycenami AOTMiT dokonanymi na niereprezentatywnych danych. Federacja PZ wzywa Ministra Zdrowia do zlecenia Agencji ponownego przeliczenia należnych wskaźnków. Aktualne decyzje nie tylko nie pozwolą wdrożyć nowych rozwiązań w POZ ale mogą doprowadzić do poważnych perturbacji w jego funkcjonowaniu. Placówki podstawowej opieki zdrowotnej, są miejscem najczęściej odwiedzanym przez polskich pacjentów. Tu udziela się największej liczby świadczeń zdrowotnych. Krach podstawowej opieki zdrowotnej zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków, zwłaszcza na wsi i w małych miasteczkach.

Zarząd
Federacji Porozumienie Zielonogórskie
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT